GLYN – High-Tech Distribution

IPM (Intelligent Power Modules)

IPM  Pfeil V1 - Serie        
             
  Pfeil L1 - Serie        
             
  Pfeil S1 - Serie        
             
  Pfeil L - Serie Pfeil 600 V    
      Pfeil 1200 V    
             
  Pfeil Solar - Serie Pfeil

600V

   
             
  Pfeil S - Dash - Serie Pfeil 600 V    
      Pfeil 1200 V    
             
  Pfeil S - Serie Pfeil 600 V    
      Pfeil 1200 V    
             
  Pfeil V - Serie Pfeil 600 V    
      Pfeil 1200 V    
             
  Pfeil AS - Serie Pfeil Version 1 Pfeil 600 V
          Pfeil 1200 V
      Pfeil Version 2 Pfeil 600 V
      Pfeil Version 3 Pfeil 600 V
          Pfeil 1200 V
             
  Pfeil DIPIPM - Serien Pfeil 1200 V    
      Pfeil Version 4 DIP    
      Pfeil Version 3 DIP - 600 V    
      Pfeil Version 3 Mini DIP    
      Pfeil DIP with PFC    
      Pfeil Version 2 DIP    
      Pfeil Version 2 Mini DIP Pfeil G - Version
          Pfeil N - Version
             
  Pfeil SIP - Serie